vi en

Quản lí dự án

Ngày đăng: 2015-10-02

Mô tả công việc: Giám sát hoạt động ngày-to-ngày của dự án, và báo cáo cho Giám đốc dự án về bất kỳ vấn đề tiềm năng Chuẩn bị và cập nhật